Klauzula informacyjna
W związku z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: My).

Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przez formularz kontaktowy na stronie www.dentacare.pl,
 • telefonicznie: 500 900 603
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Monika Sobczyk.
 • listownie na adres: DentaCare sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych
 • przez e-mail: IOD@dentacare.pl
 1. Twoje dane osobowe w niniejszej ankiecie będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie:
 • – art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. i. RODO
 • – w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 1. Twoje dane zawarte w niniejszej ankiecie będziemy przetwarzać, przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami dotyczącymi zrealizowanych usług.
 2. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
 3. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 • Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Twoje dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich, jak również nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.
 2. Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem – COVID-19.
 • Rabat
  rodzinny

 • System
  ratalny

 • Płatności
  kartą

 • klimatyzacja

 • wi-fi

 • parking

 • podjazd dla
  niepełnosprawnych

 • powiadomienia
  SMS

 • kącik zabaw
  dla dzieci

 • muzyka
  w gabinecie

 • sklep
  stomatologiczny

inne udogodnienia