Klauzula Informacyjna

Administrator danych DentaCare Sp. z o. o,  Al. Jerozolimskie 96, 00-807
Cele przetwarzania świadczenie usług medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka
Podstawy prawne przetwarzania obowiązek prawny / realizacja umowy / nasz uzasadniony interes/ Twoja zgoda
Źródła danych i uzyskiwane dane podmiot, który zawarł umowę opieki medycznej (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów grupowych), osoba fizyczna, która zawarła umowę opieki medycznej
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.
Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych DentaCare  Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa dostępne są na stronie www.dentacare.pl  i w recepcji.

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez formularz kontaktowy na stronie www.dentacare.pl
  • telefonicznie: 500 900 650
 1. Inspektor ochrony danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: DentaCare Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • przez e-mail: IOD@dentacare.pl

  Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Monika Sobczyk.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  • udzielić świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii ogólnej, specjalistycznej i estetycznej,
  • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • obsłużyć reklamacje lub opinie, jeśli wpłyną,
  • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
  • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa

  Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

  • realizacja umowy,
  • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • przepisy prawa.
 1. Informacje dotyczące profilowania Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.
  Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.
  Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez zawarte umowy, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.
 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
  • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, dotyczy to w szczególności Podmiotów medycznych, którym możemy przekazać Twoje dane jeśli tego będzie wymagało prowadzenie ciągłości leczenia. Będą to również podmioty reprezentujące organy władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Jeśli jesteś pacjentem innego podmiotu Medicover Polska (Medi Partner sp. z o.o., Medvit sp. z o.o., Denta Care sp. z o.o., Medicover Forsakring AB (Publ) S.A Oddział w Polsce,), to Twoje dane kontaktowe tj. adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu będą aktualizowane również w tym podmiocie dla zapewnienia jak najwyższej jakości prowadzonego procesu leczenia, zwłaszcza dla ułatwienia kontaktu z Tobą.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 1. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Obowiązek podania danych Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem zawarcia lub realizacji umowy oraz wymogiem ustawowym.
 • Rabat
  rodzinny

 • System
  ratalny

 • Płatności
  kartą

 • klimatyzacja

 • wi-fi

 • parking

 • podjazd dla
  niepełnosprawnych

 • powiadomienia
  SMS

 • kącik zabaw
  dla dzieci

 • muzyka
  w gabinecie

 • sklep
  stomatologiczny

inne udogodnienia